Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin(dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “#Mukoprzyjaciel”
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Oddech Życia (dalej: „Organizator”).
4. Akcja nie jest sponsorowana, organizowana, współorganizowana lub zarządzana przez serwis Facebook i Instagram.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Instagram – strona w serwisie instagram.com, Facebook – strona w serwisie facebook.com
2. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu instagram.com,
3. Konkurs – akcja, której dotyczy niniejszy regulamin.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski. Dostęp mają wszyscy użytkownicy portalu Instagram za pośrednictwem strony https://instagram.com oraz wszyscy użytkownicy serwisu Facebook za pośrednictwem strony https://facebook.com

2. Uczestnikiem konkursu może być grupa przedszkolna, klasa szkolna, szkolna bądź studencka grupa osób (np. koło wolontariatu, drużyna) lub osoba indywidualna (w dowolnym wieku), spełniająca następujące kryteria:
· w przypadku osób indywidualnych: posiada profil w serwisie Instagram, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Instagram lub profil w serwisie Facebook założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook
· w przypadku grup przedszkolnych i szkolnych: może opublikować zdjęcie w jednym z podanych miejsc: Instagram, Facebook, strona lub blog przedszkola/szkoły/uczelni lub prześle zdjęcia na adres mailowy [email protected] w celu opublikowania na stronie akcji https://mukoprzyjaciel.pl
· zapozna się z niniejszym Regulaminem,

 

§4 ZASADY I PRZEBIEG AKCJIPROMOCYJNEJ

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 07 września 2018r. i trwa do 07 grudnia 2018 roku (do godz. 24.00).
2. Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie https://oddechzycia.pl 14 grudnia 2018 roku.
3. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Zadaniem konkursowym jest samodzielne pomalowanie (dowolną techniką) jednorazowej maski medycznej (papierowa, flizelinowa “maska chirurgiczna”) i wykonanie najlepiej w przestrzeni publicznej (szkoła, ulica, autobus, park, szpital etc.) zdjęcia ozdobionej maski na przyjacielu lub jako selfi i umieszczenie go w serwisie Instagram lub/i Facebook (a w przypadku grup przedszkolnych, szkolnych, studenckich alternatywnie również na blogu, stronie www przedszkola/szkoły/uczelni bądź na stronie akcji https://mukoprzyjaciel.pl po przesłaniu mailem na adres [email protected]). Publikowane zdjęcie musi być oznaczone w opisie hastagami #mukoprzyjaciel #mukofriend
5. Uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć w ramach Konkursu.
6. Komisja konkursowa w składzie: Monika Kwiatkowska, Ewelina Neska, Mirosław Wójcik, w dniach 08 grudnia 2018 – 13 grudnia 2018 dokona oceny artystycznej opublikowanych w ramach konkursu zdjęć i wyłoni 3 najlepsze zdaniem komisji zdjęcia, a ich twórcą przyzna nagrody

§5 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w konkursie są:

Kategoria: osoby indywidualne:
– Głośnik bezprzewodowy Bluetooth Philips ShoqBox SB500
– Bon do Media Markt o wartości 400 zł
– Bon do Empiku o wartości 200 zł
Kategoria: przedszkola, szkoły, grupy studenckie:
– Bon do Media Markt o wartości 300 zł

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk zostanie opublikowana na stronie https://oddechzycia.pl i https://mukoprzyjaciel.pl
2. Nagrody zostaną przesłane na adres nagrodzonych osób.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Odbiorcą informacji zamieszczonych na profilach Uczestników na portalu społecznościowym jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook ani Instagram. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszej akcji jest dostępny na stronie https://mukoprzyjaciel.pl
2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie https://oddechzycia.pl i https://mukoprzyjaciel.pl.